Миссия және құндылық

Қазақстан Республикасының заңнамасы, Кодексі, этикалық нормалар мен жалпы қабылданған корпоративтік этика нормалары, мекеменің қызметкерлерінің құзыреті мен кәсібилігі, олардың тиімділігі, адалдығы, тұтастығы талаптарына толық сәйкестігін қамтамасыз ету болып табылады. адалдық, жауапкершілік және сенімділік, ақпараттық ашықтық, патриотизм, өзара көмек, бір-біріне құрмет және тану сондай-ақ барлық мүдделі тараптардың құқықтарын құрметтеу және осындай тұлғалармен ынтымақтасуға деген ұмтылыс,«ТРУБРЕМЦЕНТР» ЖШС қызметінің негізі қалайтын негізгі корпоративтік құндылықтар болып табылады.

Біздің міндетіміз – технологияларды дамыту, Серіктестіктің кәсіби дағдылары мен қызметін жетілдіру, мұнай-газ саласы мен елдің экономикасы дамуына елеулі үлес қосу.
 • Біз – ұлттық, корпоративтік дәстүрлерді бағалаймыз;
 • Біз – тәжірибелі қызметкерлер мен мамандарды тәрбиелеген тарихымызды сыйлаймыз;
 • Біз – жетілу мен өркендеуге ұмтылатын біртұтас, үйлесімді командамыз;
 • Біз – аймақтағы мұнай өнеркәсібін дамытуында, белгіленген стандарттарға сүйене отырып, берілген тапсырыстарды уақытылы және жоғары сапада орындау арқылы маңызды рөл атқарамыз;
 • Біз – әрбір клиентке дара және икемді көзқарасты қамтамасыз етуге тырысамыз.
Наша стратегия:
 • Разрабатывать и выводить на рынок необходимые потребителю виды услуг
 • Улучшать качество оказываемых услуг на основе требований и ожиданий потребителей
 • Сохранить трудовой коллектив, поддерживать благоприятный психологический климат, способствующий своевременному выявлению проблем и их эффективному решению
Наши принципы:
 • Превосходить все ожидания заказчика! Он – главный источник нашего благосостояния и развития, требующий безусловного уважения
 • Своевременность – всегда идти в ногу со временем и на шаг впереди, используя в своей деятельности современные технологии производства и методы управления
 • Соблюдать требования действующего законодательства, нормативных и других применимых требований, регламентирующих деятельность Товарищества.
 • Постоянно улучшать СМК Повышение эффективности деятельности товарищества, его конкурентоспособности, учитывая интересы заказчиков, единственного участника, трудового коллектива
 • Своевременно и полно обеспечивать необходимыми ресурсами процессы системы менеджмента качества
 • Привлекать работников товарищества к активному участию в работах по повышению качества предоставляемых услуг
 • Освоение новых и совершенствование существующих технологий производства
 • Развитие материально-технической базы товарищества – реконструкция и техническое перевооружение производства, приобретение новой техники, оборудования.
 • Построение взаимовыгодных отношений с поставщиками на основе доверия и партнерства.
Наш девиз – «СТАБИЛЬНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ и СТРЕМЛЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ»